Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego Portalokienny.pl

Regulamin obowiązuje od 24.02.2022 r.

 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich postanowień umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających postanowienia poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego - AB Bechcicki sp. z o.o., Portalokienny.pl, ul. Opolska 182, 52-014 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000137359, o numerze NIP 8862035526.

 

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

REGULAMIN

 

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny - AB Bechcicki Sp. z o.o. Portalokienny.pl ul. Opolska 182, 52-014 Wrocław.
 3. Dane kontaktowe - AB Bechcicki Sp. z o.o., Portalokienny.pl ul. Opolska 182, 52-014 Wrocław e-mail: sklep@portalokienny.pl, telefon: 655 065 656
 4. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku wraz z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 5. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku wraz z późniejszymi zmianami.
 8. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 10. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 11. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru (w tym punkt odbioru osobistego) wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 12. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 13. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami.
 14. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 15. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 16. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 17. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy niebędące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.
 18. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 19. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem portalokienny.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 20. Sprzedający – AB Bechcicki Sp. z o.o., portalokienny.pl ul. Opolska 182, 52-014 Wrocław NIP: 886-20-35-526, REGON: 890558017, zarejestrowany i widoczny w KRS pod numerem: 0000137359, KONTO BANKOWE: 94 1240 3464 1111 0010 4531 5487,
 21. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 22. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 23. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 24. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 25. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 26. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.

 

 §2 Ogólne zasady zawarcia umowy i jej realizacji

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Sprzedający zobowiązany jest spełniać swoje zobowiązania w sposób terminowy i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 3. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w ofercie Sklepu.
 4. Zamówienia w sklepie internetowym Portalokienny.pl można składać przez całą dobę.
 5. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. Dodanie do koszyka produktu;
  2. Wybór rodzaju dostawy;
  3. Wybór rodzaju płatności;
  4. Wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. Złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać”.
 6. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajdować się w obszarze infrastruktury drogowej umożliwiającej swobodną dostawę towarów. W przypadku oznaczenia Miejsca wydania rzeczy poza tym obszarem Sprzedający odrzuci złożone mu przez Kupującego zamówienie i odmówi jego realizacji.
 7. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i zapłać” Kupujący ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji zamówienia. Zatwierdzenie przez Kupującego zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny zamówionych Towarów oraz pokrycia kosztów ich dostawy, o czym Kupujący zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 8. Zatwierdzenie przez Kupującego zamówienia zgodnie z ust. 7 powyżej, stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedającemu, upoważniającą do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, oraz niniejszym Regulaminem.
 9. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z ust. 7 powyżej, Kupujący otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, a także informacje o procedurze składania reklamacji oraz o uprawnieniu Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Kupującego.
 10. Po weryfikacji oferty złożonej przez Kupującego Sklep w terminie 48 godzin przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Kupującego, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia między Kupującym oraz Sprzedającym umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego towarów i usług.
 11. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 12. Potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail:
  1. zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. Dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 

§3 Ceny i metody płatności

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w CENNIKU DOSTAW, za wyjątkiem produktów objętych darmową dostawą.
 2. Sklep dopuszcza następujące metody płatności za towar:
  1. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych,
  2. przelewem internetowym,
  3. przelewem standardowym,
  4. płatność ratalna uiszczana za pośrednictwem banku Credit Agricole,
  5. za pobraniem (płatność za towar gotówką przy odbiorze).
 3. Operatorem płatności elektronicznych Sklepu, o których mowa w ust. 2 lit. a powyżej jest firma DOTPAY (przelewy 24). Więcej informacji o rodzajach i sposobach płatności zapraszamy tutaj: SPOSOBY PŁATNOŚCI.
 4. Dostępna w Sklepie forma płatności ratalnej, o której mowa w ust. 2 lit. c powyżej, dokonywana za pośrednictwem banku Credit Agricole. Kanał ratalny jest dostępny dla wybranych produktów i dla transakcji w przedziale kwotowym od 300,00 zł do 20 000,00 zł.
 5. Sprzedający zastrzega, że w przypadku wyboru płatności, o której mowa w ust. 2 lit. d powyżej (płatność za pobraniem), w odniesieniu do części towarów, konieczne pozostaje dokonanie płatności z góry w siedzibie oddziału Sprzedającego. Informacja o takim zastrzeżeniu dot. konkretnych towarów z oferty Sprzedającego znajduje się w opisie znajdującym na stronie internetowej Sklepu.
 6. Realizacja przyjętego zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje w terminie, o którym mowa w ust. 10 poniżej, niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na rachunku bankowym Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia i przyjęcia go przez Sprzedającego do realizacji, chyba że Kupujący nie spełnił świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym niezwłocznie Sprzedającego.
 7. Realizacja przyjętego zamówienia płatnego ratalnie za pośrednictwem banku Credit Agricole następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ratalnego przez bank Credit Agricole oraz uiszczeniu wkładu własnego o którym mowa we wniosku.
 8. Realizacja przyjętego zamówienia płatnego za pobraniem następuje w terminie, o którym mowa w ust. 10 poniżej, niezwłocznie po odnotowaniu faktu złożenia przez Kupującego stosownego zamówienia i przyjęcia go przez Sprzedającego do realizacji.
 9. Realizacja zamówienia Kupującego może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej w wysokości wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze), o czym Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego w wiadomości e-mail, o której mowa w § 2 ust. 10.
 10. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

§4 Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest we wskazanym przez Klienta w zamówieniu i znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Miejscu wydania rzeczy – z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej. Dostawa realizowana jest wyłącznie poprzez przewoźnika Koszt dostawy za pośrednictwem ww. przewoźnika wyświetlany jest w cenniku dostaw (DOSTAWA TOWARÓW) oraz w trakcie realizacji zamówienia i obciąża Kupującego w całości.
 2. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dostawa towaru może nastąpić za pośrednictwem innego przewoźnika, o czym Klient zostanie przez Sprzedającego poinformowany przed wydaniem rzeczy. Dokonana przez Sprzedającego zmiana nie wpływa na wysokość ceny i obciąża go w całości.
 3. Czas dostawy – w zależności od kategorii, jak i samego produktu – wynosi od 24h do kilkunastu dni (średnio 5-6 dni roboczych). Rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem: DOSTAWA TOWARÓW).
 4. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego towaru, z tym zastrzeżeniem, że jest to możliwe jedynie w dwóch oddziałach – we Wrocławiu oraz w Legnicy (adresy oddziałów dostępne w zakładce KONTAKT.
 5. W przypadku chęci skorzystania z osobistego odbioru towaru należy spełnić następujące warunki:
  1. poinformować Sprzedającego o chęci skorzystania z odbioru osobistego (telefonicznie lub mailowo),
  2. opłacić zamówienie w pełnej wysokości,
  3. udać się bezpośrednio do wybranego magazynu Sklepu, o którym mowa w ust. 4 powyżej,
  4. podać pracownikowi swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia celem umożliwienia zweryfikowania wydania przez Sklep zgody na osobisty odbiór zamówienia oraz odnotowania płatności za zamówiony towar.
 6. W przypadku braku uprzedniego uregulowania należności za zamówienie i jednoczesnej chęci dokonania odbioru osobistego towaru istnieje możliwość zapłaty za towar gotówką lub kartą w kasie Oddziałów, o których mowa w ust. 4 powyżej. W takim wypadku należy udać się do kasy, powołać się na numer dokonanego zamówienia, numer zlecenia sprzedaży, przekazać dane Kupującego na jakie było złożone zamówienie, a następnie zapłacić za towar. Na tej podstawie kasa, po przyjęciu wpłaty, przekazuje Kupującemu dokumenty wydania towaru z magazynu oraz fakturę. Kupujący udaje się z tymi dokumentami na magazyn celem odbioru towaru oraz naniesienie adnotacji o fakcie odbioru towaru na dokumencie WZ. Jeśli towar odbiera osoba trzecia, Kupujący powinien przekazać takie informacje (w myśl, sposób i na zasadzie, o której mowa w ust. 5 lit. a powyżej) Sprzedającemu celem upoważnienia go do odbioru.
 7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość obciążenia Kupującego w pełnej wysokości kosztami zwrotu przesyłki na adres Sklepu, w sytuacji gdy:
  1. oznaczony przez Kupującego adres dostawy (Miejsce wydania rzeczy) został uznany przez Sprzedającego za znajdujący się poza infrastrukturą drogową umożliwiającą swobodne dostarczenie towaru (utrudnienia w dojeździe, wjeździe na budowę; brak dojazdu, odmowa wjazdu itd.), a Kupujący odmówił wskazania innego adresu spełniającego te warunki, a co uniemożliwiło dostawę towaru (spełnienia zobowiązania umownego Sprzedającego),
  2. oznaczony przez Kupującego adres dostawy (Miejsce wydania rzeczy) nie istnieje bądź podane dane są błędne (pod wskazanym adresem Kupujący nie jest w ogóle znany) i nie jest możliwe skuteczne dostarczenie towaru,
 8. Sprzedający zastrzega sobie możliwość obciążenia Kupującego w pełnej wysokości dodatkowymi kosztami transportowymi (ekstraordynaryjnymi), w sytuacji gdy:
  1. oznaczony przez Kupującego w zamówieniu adres dostawy (Miejsce wydania rzeczy) okazał się znajdować poza infrastrukturą drogową umożliwiającą swobodne dostarczenie towaru (utrudnienia w dojeździe, wjeździe na budowę; brak dojazdu, odmowa wjazdu itd.), w konsekwencji czego dostawa nastąpiła w innym uzgodnionym z Kupującym miejscu, a Sprzedający poniósł z tego tytułu dodatkowy koszt,
  2. Kupujący dokonał zmiany Miejsca wydania rzeczy, a Sprzedający poniósł z tego tytułu dodatkowy koszt.
 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany zgodnie z wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego miejsca określonego w zamówieniu wraz z Dokumentem zakupu. Jednocześnie z przedmiotem Umowy kupującemu przekazywane są załączniki, o których mowa w §2 ust. 11 lit. b.

 

 §5 Dodatkowe zasady wydawania oraz zwrotu towarów

 1. Kupujący pozostaje zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki – w zakresie widocznych uszkodzeń opakowania lub innych zewnętrznych uszkodzeń towaru – w terminie 5 dni od dnia odbioru towaru.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej należy sporządzić protokół uszkodzeń obejmujący wskazanie danych umożliwiających weryfikację zidentyfikowanego przez Kupującego uszkodzenia bądź uszkodzeń (ich zlokalizowanie, zasięg, zakres, stopień ingerencji, itd.). Wraz z protokołem powinna zostać przekazana dokumentacja fotograficzna zidentyfikowanej przez Kupującego szkody.
 3. Protokół należy niezwłocznie, w przeciągu 24h po otrzymaniu dostawy lub po jego spisaniu, przekazać na adres Sprzedającego, o ile nie został on już wcześniej przekazany Sprzedającemu przez kuriera/firmę kurierską bądź dostawcę/firmę dostawczą.
 4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia szkody w transporcie Sprzedający zobowiązuje się czynić starania w celu minimalizowania strat i szkód po stronie Kupującego, w tym poprzez kontakt z firmą kurierską bądź dostawczą bądź podejmowanie prób zawarcia trójstronnego, kompleksowego porozumienia w celu rozwiązania ewentualnie powstałego sporu.
 5. [Wydanie towaru całkowicie innego niż zamówiony] Kupujący pozostaje zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki – w odniesieniu do całkowitej zgodności towaru z zamówieniem (cechy użytkowe, identyfikacyjne, etc.) – w terminie 3 dni od daty jej dostarczenia. Niedotrzymanie powyższego terminu będzie skutkować odrzuceniem wniosku reklamacyjnego składanego przez Kupującego.
 6. [Częściowa niezgodność towaru z zamówieniem] W przypadku, gdy dostarczony towar nie odpowiada w pewnym zakresie treści zamówienia lub nie jest zgodny z dostarczonymi dokumentami należy ten fakt zgłosić Sprzedającemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia. W takim wypadku Kupujący, któremu został błędnie wydany towar (towar nieobjęty zamówieniem) może go zwrócić Sprzedającemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia.
 7. Kupujący traci uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej, w sytuacji w której:
  1. dokona otwarcia zabezpieczenia towaru, tj. jego fabrycznego opakowania, a wynikać będzie z niego w sposób wyraźny, że nie stanowi on towaru objętego zamówieniem,
  2. dokona uszkodzeń, modyfikacji bądź jakiejkolwiek ingerencji w stan wydanego mu towaru (aby skorzystać z uprawnienia musi pozostawać on w stanie nienaruszonym). W takim wypadku przyjmuje się, że Kupujący uznał wydany mu towar za dostateczny i odpowiadający w zakresie skierowanego przez niego zamówienia, a tym samym umowę sprzedaży za zrealizowaną przez Sprzedającego w sposób prawidłowy.
 8. Mając na uwadze ust. 7 powyżej Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia w tych okolicznościach towaru zwracanego przez klienta, a ponadto w sytuacji gdy:
  1. towar nosi ślady uszkodzenia, a Kupujący nie poinformował o tym fakcie Sprzedającego,
  2. towar jest niezgodny z zamówieniem oraz dokumentem sprzedaży, bądź dokumentem wydania towaru,
  3. zwracany towar został zapakowany przez Kupującego w sposób uniemożliwiający jednoznaczną weryfikację zwracanego towaru oraz jego stanu (np. czarna folia pakowa, opakowanie niefabryczne, przepakowanie towaru, itd.).

 

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa Konsumenckiego w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie.
 2. Sprzedający, mając na uwadze ustawowy termin uprawnienia do odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, przyznaje Konsumentowi dodatkowy 16-dniowy termin na odstąpienie od umowy, a co oznacza, że Konsumentowi przysługuje łączne uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 30 dni liczonych od chwili, w której Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tej rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować AB Bechcicki sp. z o.o. (portalokienny.pl), ul. Opolska 182, 52-014 Wrocław, tel 883 360 452 reklamacje@renowa24.pl , o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego TUTAJ (pismo należy wysłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument przekazał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz wskazał w ramach składanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy podstawowe dane identyfikacyjne dot. przedmiotu umowy, w tym w szczególności dane kupującego, numer zamówienia, dzień dokonania zamówienia oraz inne dane indentyfikacyjne Rzeczy. W przypadku zaniechania złożenia tego rodzaju informacji bądź samego oświadczenia dot. wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy, nawet przy samym zwrocie nabytego towaru na adres Sprzedającego, umowa będzie w dalszej mierze uznawana za obowiązującą, a pozostawiony przez Konsumenta u Sprzedawcy towar zostanie poddany procedurze reklamacyjnej, o ile możliwe będzie ustalenie osoby nabywcy.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku skutecznego (zachowania pisemnej formy) i terminowego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument na własny koszt i ryzyko odsyła Sprzedającemu przedmioty objęte Umową, od której odstąpił. Konsument będzie zmuszony ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Zwrot należności nie jest obarczony dodatkowymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa Konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

 § 7 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. Złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. Żądać usunięcia wady.
 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §6 ust. 12. c. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 13. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
   1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
   2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
   3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
   4. żądania usunięcia wady.

  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 16. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 17. W terminach określonych w § 7 pkt 15-16 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 19. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się § 7 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 20. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 21. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 22. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż w prawnie przewidzianym terminie.

 

§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest AB Bechcicki Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 52-014, ul. Opolska 182.
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawodawstwa krajowego, jak również z treścią przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Kupujący podaje przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu (Administratorowi) oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym dla jego realizacji. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w POLITYCE PRYWATNOŚCI.
 4. Klient może zgłaszać Sprzedającemu reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na Dane kontaktowe, na adres AB Bechcicki Sp. z o.o., ul. Opolska 182, 52-014 Wrocław, bądź na adres poczty elektronicznej: reklamacje@renowa24.pl .
 6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu wraz z dokumentacją zdjęciową przedstawiającą zakres szkód.
 7. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Portalokienny.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.

 

§9  Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Aktualna i archiwalna wersja regulaminu są zawsze dostępne dla Kupującego w zakładce udostępnionego REGULAMIN. Zmiany wprowadzane będą najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 3. Sklep może przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę. Przekazanie danych następuje za uprzednia zgodą klienta i w każdej chwili można wycofać taką zgodę za pomocą maila na adres marketing@renowa24.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przesądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Informacja na temat rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust.1 rozporządzenia ODR znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).”

 

Wrocław, 17.02.2022 r.

Regulamin sklepu internetowego Portalokienny.pl od 22.05.2018 do 23.02.2022

Regulamin sklepu internetowego Portalokienny.pl.pl od 11.01.2017 do 21.05.2018

Zaufane Opinie IdoSell
4.67 / 5.00 338 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-10-01
Dobra jakość, dobra cena, szybka obsługa! Polecam!!
2022-09-09
Sprawnie szybko pełen profesjonalizm

Dbamy o Twoją prywatność
Nasz Sklep wraz z Zaufanymi Partnerami przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie np. IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji usług zgodnie z Polityka Prywatności, a także w celach analitycznych, marketingowych, oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań w tym także do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych) oraz do poprawnego działania strony internetowej. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

OK, rozumiem i akceptuję
pixel