Regulamin sklepu

 

Regulamin Sklepu Internetowego PortalOkienny.pl
 
Regulamin obowiązuje od 13.01.2023 r.

 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich postanowień umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających postanowienia poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego – AB Bechcicki sp. z o.o., PortalOkienny.pl, ul. Opolska 182, 52-014 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000137359, o numerze NIP 8862035526. Lub na skrzynkę email: sklep@portalokienny.pl

 

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

REGULAMIN  

 

§1 Definicje 

 

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.  
 2. Adres reklamacyjny – AB Bechcicki Sp. z o.o. PortalOkienny.pl ul. Opolska 182, 52-014 Wrocław; reklamacje@renowa24.pl, telefon: 655 065 656.
 3. Dane kontaktowe – AB Bechcicki Sp. z o.o., PortalOkienny.pl ul. Opolska 182, 52-014 Wrocław e-mail: sklep@portalokienny.pl  , telefon: 655 065 656.
 4. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku wraz z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 5. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, w tym – w obu przypadkach – dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku wraz z późniejszymi zmianami.
 8. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
 9. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 10. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.  
 11. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru (w tym punkt odbioru osobistego) wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 12. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.  
 13. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami.
 14. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).  
 15. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.  
 16. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 17. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy niebędące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.  
 18. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.  
 19. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.portalokienny.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.   
 20. Sprzedający bądź Sprzedawca – AB Bechcicki Sp. z o.o., PortalOkienny.pl ul. Opolska 182, 52014 Wrocław NIP: 886-20-35-526, REGON: 890558017, zarejestrowany i widoczny w KRS pod numerem: 0000137359, KONTO BANKOWE: 94 1240 3464 1111 0010 4531 5487,
 21. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 22. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.  
 23. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 24. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.

 

§2 Ogólne zasady zawarcia umowy i jej realizacji

 

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Sprzedający zobowiązany jest spełniać swoje zobowiązania w sposób terminowy i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 3. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w ofercie Sklepu.
 4. Zamówienia w sklepie internetowym PortalOkienny.pl można składać przez całą dobę.
 5. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: a) Dodanie do koszyka produktu;   
  1. Wybór rodzaju dostawy;   
  2. Wybór rodzaju płatności;  
  3. Wybór miejsca wydania rzeczy;
  4. Złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.  
 6. Miejsce wydania rzeczy powinno znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajdować się w obszarze infrastruktury drogowej umożliwiającej swobodną dostawę towarów. W przypadku oznaczenia miejsca wydania rzeczy poza tym obszarem Sprzedający zwróci się do Kupującego w celu doprecyzowania adresu zamówienia, kosztów jego obsługi i po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień, zapewnień: przyjmie bądź odmówi jego realizacji.
 7. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i zapłać” Kupujący ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji zamówienia. Zatwierdzenie przez Kupującego zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny zamówionych Towarów oraz pokrycia kosztów ich dostawy, o czym Kupujący zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 8. Zatwierdzenie przez Kupującego zamówienia zgodnie z ust. 7 powyżej, stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedającemu, upoważniającą do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz niniejszym Regulaminem.
 9. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z ust. 7 powyżej, Kupujący otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, a także informacje o procedurze składania reklamacji oraz o uprawnieniu Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Kupującego.  
 10. Po weryfikacji oferty złożonej przez Kupującego Sklep w terminie 48 godzin może przesłać odmowę przyjęcia oferty Kupującego, na wskazany przez niego adres poczty email. W przypadku braku otrzymania takiej wiadomości dochodzi do zawarcia między Kupującym oraz Sprzedającym umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego towarów i usług.
 11. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. Potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. Dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 12. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia Zamówienia, wstrzymania realizacji Zamówienia, jeżeli Kupujący zalega z płatnościami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

 

§ 3 Metody płatności

 

.

 1. Sklep dopuszcza następujące metody płatności za towar:
  1. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych IdoPay,
  2. przelewem standardowym,
  3. płatność ratalna uiszczana za pośrednictwem banku Credit Agricole,
  4. za pobraniem (płatność za towar gotówką przy odbiorze).
 2. Operatorem płatności elektronicznych Sklepu, o których mowa w ust. 2 lit. a powyżej jest firma IDoPayments sp.z o.o. Więcej informacji o rodzajach i sposobach płatności zapraszamy tutaj:  SPOSOBY PŁATNOŚCI.
 3. Dostępna w Sklepie forma płatności ratalnej, o której mowa w ust. 1 lit. c powyżej, dokonywana za pośrednictwem banku Credit Agricole. Kanał ratalny jest dostępny dla wybranych produktów i dla transakcji w przedziale kwotowym od 300,00 zł do 20 000,00 zł.
 4. Sprzedający zastrzega, że w przypadku wyboru płatności, o której mowa w ust. 1 lit. d powyżej (płatność za pobraniem), w odniesieniu do części towarów, konieczne pozostaje dokonanie płatności z góry w siedzibie oddziału Sprzedającego. Informacja o takim zastrzeżeniu dot. konkretnych towarów z oferty Sprzedającego znajduje się w opisie znajdującym na stronie internetowej Sklepu. W przypadku wyboru dostawy towaru za pobraniem za pośrednictwem ROHLIG-SUUS, bądź DHL Kupujący może nabyć tylko towar, którego cena (jednostkowa towaru bądź łączna kilku zamawianych towarów) nie przekracza 14 999 złotych brutto. W przypadku wyboru odbioru osobistego towaru przy płatności za pobraniem Kupujący może nabyć tylko towar, którego cena (jednostkowa towaru bądź łączna kilku zamawianych towarów) nie przekracza 14 999 zł brutto. W pozostałych przypadkach zamówienie zostanie anulowane.
 5. Realizacja przyjętego zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje w terminie, o którym mowa w ust. 9 poniżej, niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na rachunku bankowym Sprzedającego, a co powinno nastąpić w terminie 60 dni od złożenia zamówienia i przyjęcia go przez Sprzedającego do realizacji, chyba że Kupujący nie spełnił świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym niezwłocznie Sprzedającego.
 6. Realizacja przyjętego zamówienia płatnego ratalnie za pośrednictwem banku Credit Agricole następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ratalnego przez bank Credit Agricole oraz uiszczeniu wkładu własnego o którym mowa we wniosku.
 7. Realizacja przyjętego zamówienia płatnego za pobraniem następuje w terminie, o którym mowa w ust. 9 poniżej, niezwłocznie po odnotowaniu faktu złożenia przez Kupującego stosownego zamówienia i przyjęcia go przez Sprzedającego do realizacji.
 8. Realizacja zamówienia Kupującego może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej w wysokości wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze), o czym Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego w wiadomości e-mail, o której mowa w § 2 ust. 10.
 9. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedający zastrzega, że termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu umyślnego bądź nieumyślnego zawinienia producenta zamówionego przez Kupującego towaru.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny realizacji Zamówienia po zawarciu umowy, przyznając równocześnie Kupującemu w myśl art. 385(3) pkt 20 k.c. prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia mu przez Sprzedającego oświadczenia o skorzystaniu z tego uprawnienia, ewentualnie w terminie 14 dni od dnia dostawy Produktu o ile jego wydanie nastąpiłoby w terminie późniejszym niż skorzystanie przez Sprzedającego z tego uprawnienia. Sprzedający będzie uprawniony do zmiany (podwyższenia) ceny wyłącznie w sytuacji wystąpienia ważnych przyczyn, a za które Sprzedający uznaje: a) wzrost średniej ceny rynkowej Produktu o co najmniej 10% odnotowany w okresie od przyjęcia zamówienia (bądź w okresie bezpośrednio go poprzedzającym) do umówionego terminu jego realizacji, nie później jednak niż do dnia dostawy Produktu, b) wzrost ceny Produktu o co najmniej 10% zgłoszony Sprzedającemu przez jego dostawcę w okresie od przyjęcia zamówienia (bądź w okresie bezpośrednio go poprzedzającym) do umówionego terminu jego realizacji, nie później jednak niż do dnia dostawy Produktu.
 11. Podwyższenie ceny, o którym mowa w ust. 10 nie może powodować wzrostu zysku Sprzedającego, a jedynie pokrywać odnotowany wzrost ceny Produktu.
 12. Oświadczenie Sprzedającego o skorzystaniu z prawa do podwyższenia ceny wymaga co najmniej formy dokumentowej, a tym samym może być składane Kupującemu także za pośrednictwem korespondencji mailowej oraz sms.
 13. Oświadczenie Sprzedającego o skorzystaniu z prawa do podwyższenia ceny jest wiążącego dla Kupującego o ile nie odstąpił on od umowy w terminach, o których mowa w ust. 10 powyżej albo nie ustalił ze Sprzedającym innej ceny realizacji Zamówienia.

 

§ 4 Dostawa

 

 1. Dostawa realizowana jest we wskazanym przez Klienta w zamówieniu i znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Miejscu wydania rzeczy – z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej. Dostawa realizowana jest wyłącznie przez przewoźników ROHLIG SUUS i DHL. Koszt dostawy za pośrednictwem ww. przewoźników (oraz ich indywidualizacja) wyświetlany jest w cenniku dostaw (WYSYŁKA) oraz w trakcie realizacji zamówienia i obciąża Kupującego w całości.
 2. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dostawa towaru może nastąpić za pośrednictwem innego przewoźnika, o czym Klient zostanie przez Sprzedającego poinformowany przed przekazaniem zamówienia do wysyłki. Dokonana przez Sprzedającego zmiana nie wpływa na wysokość ceny i obciąża go w całości.
 3. Czas dostawy – w zależności od kategorii, jak i samego produktu – wynosi od 24h do kilku dni (średnio 2-3 dni robocze). Rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem:

WYSYŁKA.

 1. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego towaru, z tym zastrzeżeniem, że jest to możliwe jedynie w dwóch oddziałach – we Wrocławiu oraz w Legnicy (adresy oddziałów dostępne w zakładce KONTAKT).  
 2. W przypadku chęci skorzystania z osobistego odbioru towaru należy spełnić następujące warunki:
  1. poinformować Sprzedającego o chęci skorzystania z odbioru osobistego wybierając odpowiednią formę dostawy w trakcie składania zamówienia,
  2. opłacić zamówienie w pełnej wysokości (art. na podstawie faktury pro forma) lub wybrać formę płatności przy odbiorze (w odniesieniu do towarów o cenie jednostkowej/łącznej poniżej 14 499,99 zł brutto),
  3. udać się bezpośrednio do wybranego magazynu Sklepu, o którym mowa w ust. 4 powyżej,
  4. podać pracownikowi swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia celem umożliwienia zweryfikowania wydania przez Sklep zgody na osobisty odbiór zamówienia oraz odnotowania płatności za zamówiony towar.
 3. W przypadku braku uprzedniego uregulowania należności za zamówienie i jednoczesnej chęci dokonania odbioru osobistego towaru istnieje możliwość zapłaty za towar gotówką w kasie Oddziałów, o których mowa w ust. 4 powyżej. W takim wypadku należy udać się do kasy, powołać się na numer dokonanego zamówienia, numer zlecenia sprzedaży, przekazać dane Kupującego na jakie było złożone zamówienie, a następnie zapłacić za towar. Na tej podstawie kasa, po przyjęciu wpłaty, przekazuje Kupującemu dokumenty wydania towaru z magazynu oraz fakturę. Kupujący udaje się z tymi dokumentami na magazyn celem odbioru towaru oraz naniesienia adnotacji o fakcie odbioru towaru na dokumencie WZ. Jeśli towar odbiera osoba trzecia, Kupujący powinien przekazać takie informacje (w myśl, sposób i na zasadzie, o której mowa w ust. 5 lit. a powyżej) Sprzedającemu celem upoważnienia go do odbioru.
 4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość obciążenia Kupującego w pełnej wysokości kosztami zwrotu przesyłki na adres Sklepu, w sytuacji gdy:
  1. oznaczony przez Kupującego adres dostawy (Miejsce wydania rzeczy) został uznany przez Sprzedającego za znajdujący się poza infrastrukturą drogową uniemożliwiającą swobodne dostarczenie towaru (utrudnienia w dojeździe, wjeździe na budowę; brak dojazdu, odmowa wjazdu art.), a Kupujący odmówił wskazania innego adresu spełniającego te warunki, a co uniemożliwiło dostawę towaru (spełnienia zobowiązania umownego Sprzedającego),
  2. oznaczony przez Kupującego adres dostawy (Miejsce wydania rzeczy) nie istnieje bądź podane dane są błędne (pod wskazanym adresem Kupujący nie jest w ogóle znany) i nie jest możliwe skuteczne dostarczenie towaru,
 5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość obciążenia Kupującego w pełnej wysokości dodatkowymi kosztami transportowymi (ekstraordynaryjnymi), w sytuacji gdy:
  1. oznaczony przez Kupującego w zamówieniu adres dostawy (Miejsce wydania rzeczy) okazał się znajdować poza infrastrukturą drogową umożliwiającą swobodne dostarczenie towaru (utrudnienia w dojeździe, wjeździe na budowę; brak dojazdu, odmowa wjazdu art.), w konsekwencji czego dostawa nastąpiła w innym uzgodnionym z Kupującym miejscu, a Sprzedający poniósł z tego tytułu dodatkowy koszt,
  2. Kupujący dokonał zmiany Miejsca wydania rzeczy, a Sprzedający poniósł z tego tytułu dodatkowy koszt.
 6. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany zgodnie z wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego miejsca określonego w zamówieniu Załączniki, o których mowa w §2 ust. 11 przekazywane są Kupującemu wyłącznie w formie elektronicznej, w szczególności dokumenty księgowe w postaci faktur VAT.
 7. Sprzedający zastrzega, że produkty powyżej 30 kg wagi dostarczane są wyłącznie na bezzwrotnych paletach i obowiązuje w stosunku do nich, oprócz kosztu dostawy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obowiązkowa dopłata w kwocie 1,00 zł.
 8. Dodatkowy koszty dostawy, o którym mowa w ust. 10 powyżej doliczany jest do łącznej kwoty Zamówienia (obejmującej Cenę Produktu oraz standardowy koszt dostawy) i wyświetlany jest Kupującemu przed złożeniem Zamówienia. Kupujący nie ma możliwości złożenia Zamówienia na produkty, o których mowa w ust. 10 powyżej w inny sposób niż za pośrednictwem przesyłki paletowej. Pozostaje to niezbędne w celu poprawnego zrealizowania Zamówienia i jego zabezpieczenia na czas transportu.

 

§5 Dodatkowe zasady wydawania oraz zwrotu towarów

 

 1. Kupujący pozostaje zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki – w zakresie widocznych uszkodzeń opakowania lub innych zewnętrznych uszkodzeń towaru – w terminie 7 dni od dnia odbioru towaru. 
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej należy sporządzić protokół uszkodzeń obejmujący wskazanie danych umożliwiających weryfikację zidentyfikowanego przez Kupującego uszkodzenia bądź uszkodzeń (ich zlokalizowanie, zasięg, zakres, stopień ingerencji, art.). Wraz z protokołem powinna zostać przekazana dokumentacja fotograficzna zidentyfikowanej przez Kupującego szkody.
 3. Protokół należy niezwłocznie, w przeciągu 24h po otrzymaniu dostawy lub po jego spisaniu, przekazać na adres Sprzedającego reklamacje@renowa24.pl , o ile nie został on już wcześniej przekazany Sprzedającemu przez kuriera/firmę kurierską bądź dostawcę/firmę dostawczą.
 4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia szkody w transporcie Sprzedający zobowiązuje się czynić starania w celu minimalizowania strat i szkód po stronie Kupującego, w tym poprzez kontakt z firmą kurierską bądź dostawczą bądź podejmowanie prób zawarcia trójstronnego, kompleksowego porozumienia w celu rozwiązania ewentualnie powstałego sporu.
 5. [Wydanie towaru całkowicie innego niż zamówiony] Kupujący pozostaje zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki – w odniesieniu do całkowitej zgodności towaru z zamówieniem (cechy użytkowe, identyfikacyjne, etc.) – w terminie 7 dni od daty jej dostarczenia. Niedotrzymanie powyższego terminu będzie skutkować odrzuceniem wniosku reklamacyjnego składanego przez Kupującego.
 6. [Częściowa niezgodność towaru z zamówieniem] W przypadku, gdy dostarczony towar nie odpowiada w pewnym zakresie treści zamówienia lub nie jest zgodny z zamówionymi parametrami i dostarczonymi dokumentami należy ten fakt zgłosić Sprzedającemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia. W takim wypadku Kupujący, któremu został błędnie wydany towar (towar nieobjęty zamówieniem) może go zwrócić Sprzedającemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia.
 7. Kupujący traci uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej, w sytuacji w której dokona uszkodzeń, modyfikacji bądź jakiejkolwiek ingerencji w stan wydanego mu towaru (aby skorzystać z uprawnienia musi pozostawać on w stanie niepogorszonym). W takim wypadku przyjmuje się bowiem, że Kupujący uznał wydany mu towar za dostateczny i odpowiadający w zakresie skierowanego przez niego zamówienia, a tym samym umowę sprzedaży za zrealizowaną przez Sprzedającego w sposób prawidłowy.
 8. Mając na uwadze ust. 7 powyżej Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia w tych okolicznościach towaru zwracanego przez klienta, a ponadto w sytuacji gdy:
  1. towar nosi ślady uszkodzenia, a Kupujący nie poinformował o tym fakcie

Sprzedającego,

 1. towar jest zgodny z zamówieniem oraz dokumentem sprzedaży, bądź dokumentem wydania towaru.

 

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa Konsumenckiego w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie.
 2. Sprzedający, mając na uwadze ustawowy termin uprawnienia do odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, przyznaje Konsumentowi dodatkowy 16dniowy termin na odstąpienie od umowy, co oznacza, że Konsumentowi przysługuje łączne uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 30 dni liczonych od chwili, w której Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tej rzeczy. 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować AB Bechcicki sp. z o.o. (PortalOkienny.pl), ul. Opolska 182, 52-014 Wrocław, tel. 655 065 656 reklamacje@renowa24.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego TUTAJ (pismo należy wysłać pocztą elektroniczną lub dołączyć do zwracanego towaru), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument przekazał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz wskazał

w ramach składanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy podstawowe dane identyfikacyjne dot. przedmiotu umowy, w tym w szczególności dane kupującego, numer zamówienia, dzień dokonania zamówienia oraz inne dane indentyfikacyjne Rzeczy. W przypadku zaniechania złożenia tego rodzaju informacji bądź samego oświadczenia dot. wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy, nawet przy samym zwrocie nabytego towaru na adres Sprzedającego, umowa będzie w dalszej mierze uznawana za obowiązującą, a pozostawiony przez Konsumenta u Sprzedawcy towar zostanie poddany procedurze reklamacyjnej, o ile możliwe będzie ustalenie osoby nabywcy.

 1. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  
 2. W przypadku skutecznego (zachowania pisemnej formy) i terminowego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Konsument na własny koszt i ryzyko odsyła Sprzedającemu przedmioty objęte Umową, od której odstąpił. Konsument będzie zmuszony ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest według obowiązującego cennika przewozowego.  
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta wybrane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość; w żadnym przypadku nie poniosą Państwo jakichkolwiek opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  
 9. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa Konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według             specyfikacji     konsumenta   lub       służąca            zaspokojeniu  jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.  

 

§7 Rękojmia

 

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w rozdziale 5A ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), w szczególności za brak zgodności towaru z umową, o której mowa w art. 43c tej ustawy (rękojmia). 
 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował,

a ponadto sam towar objęty tą umową:

3) nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

4) występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy,

5) został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument mógł rozsądnie oczekiwać,

6) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 1 powyżej, a Konsument wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak tak konkretnie wskazywanego przez Sprzedawcę braku cechy towaru. W ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę dopuszczalna w tym zakresie pozostaje co najmniej forma dokumentowa.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

1) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową (ust. 3 powyżej) istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 3. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy. Sprzedawca może też dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Sprzedawca dopuszcza także możliwość zaspokajania wszelkich roszczeń powstałych wskutek zaistnienia niezgodności towaru z umową poprzez:
  1. przyjęcie przez osobę wnoszącą reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową rabatu na zamówienie, którego reklamacja dotyczy lub kolejne zamówienie w wysokości zaproponowanej przez Sprzedawcę (skutkujące możliwością skorzystania z rabatu w ramach kolejnego zamówienia w okresie wskazanym przez Sprzedawcę),
  2. wyrażenie zgody przez osobę wnoszącą reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową na obniżenie ceny sprzedaży towaru w wysokości zaproponowanej przez Sprzedawcę (skutkującej koniecznością zwrotu należności przewyższających wymiar obniżonej ceny towaru na wskazany numer rachunku bankowego),

a które - mając na uwadze dotychczasową efektywność takich form rozwiązywania sporów na tle zidentyfikowanych przez nabywców ewentualnych niezgodności nabytych przez nich towarów z umową - będą proponowane w pierwszej kolejności, jeszcze przed odniesieniem się do zasadniczych żądań (naprawy bądź wymiany).

 1. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 2. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 3. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Brak wydania towaru może stanowić przyczynę odmowę spełnienia żądań Konsumenta.
 4. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 5. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,

2) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z ww. środków ochrony,

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków określonych w ust. 9-22 powyżej.

 

§7a Reklamacje konsumenckie

 

 1. Roszczenia Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową przedawniają się na zasadach ogólnych, a więc w terminie sześciu lat od daty dostarczenia towaru, przy czym upływ terminu przedawnienia następuje na koniec danego roku kalendarzowego, w którym upływa ten 6-letni okres. Sprzedawca zastrzega równocześnie, że zgodnie z obowiązującym prawem ujawnienie niezgodności musi jednak co do zasady nastąpić przed upływem 2 lat od daty dostarczenia towaru – pod rygorem braku odpowiedzialności Sprzedawcy za tak stwierdzoną niezgodność.
 2. Konsument, w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową ma prawo złożyć reklamację w dowolnie wybranej przez siebie formie, byleby treść oraz forma wnoszonej reklamacji umożliwiała Sprzedawcy zidentyfikowania umowy, której dotyczy, w tym sprzedawanego (bądź oferowanego) przez Sprzedawcę towaru. Sprzedawca zaleca przy tym (zastrzegając, że nie jest to obowiązkowe) wskazywanie bądź przedkładanie:
 1. numeru zamówienia,
 2. numeru przesyłki (jeśli jest Konsumentowi znany),
 3. przedmiotu sprzedaży (tj. jaki towar nabywał Konsument),
 4. potwierdzenia dokonania płatności bądź potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji,
 5. dokumentu księgowego (paragonu fiskalnego bądź faktury VAT),
 6. zakres niegodności towaru z umową, ewentualnie jego umiejscowienia oraz datę powstania (jeśli dotyczy wad fizycznych towaru),
 1. Sprzedawca zaleca wnoszenie przez Konsumentów reklamacji drogą pisemną (listowną), przy czym zastrzega, że nie jest to obowiązkowe.
 2. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku niewystosowania Konsumentowi odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, zgłoszoną reklamację poczytuje się jako uznaną.
 3. Sprzedawca zaleca umieszczanie w treści reklamacji wnoszonej przez Konsumentów prowadzących działalność gospodarczą oświadczenia o tym, że umowa nabycia towaru byłą bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą takiej osoby, jednak nie miała ona dla tej osoby charakteru zawodowego oraz przyczyny tego stanu rzeczy.
 4. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest AB Bechcicki Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 52-014, ul. Opolska 182.
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawodawstwa krajowego, jak również z treścią przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Kupujący podaje przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu (Administratorowi) oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym dla jego realizacji. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w POLITYCE 

PRYWATNOŚCI

 1. Klient może zgłaszać Sprzedającemu reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu.  
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na Dane kontaktowe, na adres AB Bechcicki Sp. z o.o., ul. Opolska 182, 52-014 Wrocław, bądź na adres poczty elektronicznej: reklamacje@renowa24.pl  
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu PortalOkienny.pl, należy je wszystkie wyłączyć.  
 6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawienia, aktualizacji danych oraz usunięcia konta w Sklepie.
 7. Sprzedający po realizacji Zamówienia wystosuje na wskazany przez Kupującego adres mailowy (Kupującego, który nie wyraził w toku składania Zamówienia zgody na otrzymywanie informacji handlowych Sprzedającego) wiadomość mailową z adresu sklep@portalokienny.pllub marketing@renowa24.pl  obejmującą zapytanie o zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą mailową. Wiadomość ta nie będzie zawierała żadnego komunikatu reklamowego czy też tekstu promującego Sprzedającego bądź oferowane przez niego produkty, a jedynie komunikat przedstawiający Kupującemu możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sprzedającego jego informacji handlowych, jak i ogólne informacje o Sprzedającym, w tym rodzaj prowadzonej działalności (branża) oraz oznaczenie sposobu wyrażenia takiej zgody. Wiadomość zostanie wystosowywana jednorazowo po zrealizowanym Zamówieniu. Brak odpowiedzi na takie zapytanie oznacza brak zgody na otrzymywanie informacji handlowych Sprzedającego, jak i brak zgody na otrzymywanie dalszych zapytań o wyrażenie zgody w tym zakresie. Sprzedający zastrzega równocześnie, że w przypadku realizacji kilku Zamówień na rzecz tego samego Kupującego stosowne zapytania będą przekazywane osobno po zrealizowaniu każdego z tych Zamówień.
 8. Kupujący, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą mailową na etapie składania Zamówienia nie będą otrzymywali zapytań, o których mowa w ust. 10 powyżej – do czasu odwołania takiej zgody.

 

§9 Opinie o produktach

 

1. Sprzedawca umożliwia wyrażanie na prowadzonej przez niego stronie internetowej www.portalokienny.pl opinii o oferowanych i sprzedawanych przez niego produktach, a także opinii o procesie zamówienia, ponadto umożliwia dostęp do treści tak wystawionych opinii. Opinie mogą wystawiać zarówno zarejestrowani użytkownicy Sklepu, jak i pozostałe osoby. W przypadku wystawienia opinii przez zarejestrowanych użytkowników sklepów Sprzedawca dokonuje każdocześnie automatycznego potwierdzenia dokonania przez nich zakupu opiniowanego towaru. Weryfikacja pozytywna skutkuje oznaczeniem nad treścią opinii wzmianki „Opinia potwierdzona zakupem”.

 1. Opinia może dotyczyć wyłącznie:
 1. produktu bądź towaru udostępnianego przez Sprzedawcę w ramach swojej oferty,
 2. produktu bądź towaru nabytego przez Kupującego u Sprzedawcy w ramach złożonego mu zamówienia, w tym w szczególności samej zgodności towaru z jego opisem oraz umową,
 3. obsługi zamówienia realizowanej przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, w tym wszelkimi okolicznościami dotyczącymi łączącej strony umowy sprzedaży (np. sposobu i terminu rozpoznania ewentualnej reklamacji; faktu ewentualnego odstąpienia od umowy i przyczyn tego stanu rzeczy; nastania stanu zawisłości sporu ze Sprzedawcą dot. konkretnego zamówienia/towaru, a nade wszystko okoliczności dot. dostawy zamówionego towaru, w tym czasu jej realizacji).
 1. Opinia nie może:
 1. naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich
 2. mieć charakteru zniesławiającego, 
 3. naruszać dóbr osobistych,
 4. stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 1. Sprzedawca zastrzega, że to Kupujący bądź inna osoba publikująca opinię każdocześnie ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w tak wystawionej opinii (komentarzu) bądź opiniach (komentarzach).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza wykraczającego poza dopuszczalny przez Sprzedawcę zakres (ust. 2 i 3 powyżej), w tym szczególności treści naruszających powszechnie obowiązujące prawo, a ponadto treści o charakterze chuligańskim, rasistowskim, ksenofobicznym, obscenicznym czy też nawołującym do nienawiści.
 3. Sprzedawca nie dokonuje ingerencji w treść wystawionych opinii. Opinie, do których dostęp został umożliwiony zostały przez Sprzedawcę uznane za spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2 powyżej. W przypadku jednak uznania, że komentarz (opinia) tych wymogów jednak nie spełnia, to wówczas okoliczność taką należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy pod adresem mailowym marketing@renowa24.pl w celu umożliwienia zbadania zgłoszenia, a w przypadku jego podzielenia – w celu umożliwienia Sprzedawcy usunięcia komentarza (opinii) naruszającej wymogi Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca dokonuje weryfikacji czy opinia spełnia wymogi, o których mowa w ust. 2 i 3  w następujący sposób:
 1. w przypadku zarejestrowanych użytkowników Sklepu Sprzedawca dokonuje automatycznego powiązania wystawionej opinii ze zrealizowanym na rzecz takiej osoby zamówieniem - weryfikacja pozytywna skutkuje oznaczeniem nad treścią opinii wzmianki „Opinia potwierdzona zakupem”,
 2. w przypadku zarejestrowanych użytkowników Sklepu, względem których weryfikacja o której mowa w ust. 7 lit. a wypadła negatywnie (brak jest stosownej automatycznej wzmianki o potwierdzeniu opinii zakupem) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość podjęcia dalej idących działań weryfikacyjnych pod kątem tego czy komentujący rzeczywiście nabył u Sprzedawcy (bądź u kogokolwiek innego) opiniowany produkt, w tym poprzez:

-  wystosowanie odpowiedzi na tak wystawiony komentarz (opinię), w treści którego Sprzedawca może zaznaczyć, że opinia została objęta przez Sprzedawcę dalej idącą weryfikacją w zakresie jego rzeczywistego wystawienia przez osobę, która nabyła produkt o nim traktujący,

-  wystosowanie pisemnego zapytania bądź wiadomości mailowej, w treści której Sprzedawca może poprosić o wskazanie numeru zamówienia (dot. opiniowanego produktu), a który Sprzedawca zrealizował na rzecz takiej osoby,

-  wystosowanie pisemnego zapytania bądź wiadomości mailowej, w treści której Sprzedawca może poprosić o wskazanie danych identyfikacyjnych innego sprzedawcy, u którego osoba ta nabyła opiniowany produkt (w celu umożliwienia Sprzedawcy samodzielnej weryfikacji u tego innego sprzedawcy czy osoba wystawiająca opinię rzeczywiście ten produkt nabyła).

 1. W przypadku pozostałych osób Sprzedawca stosuje odpowiednio ust. 7 – o tyle, o ile możliwe jest podjęcie opisywanych czynności weryfikacyjnych (wskazany został przez tę osobę minimalnie np. adres do doręczeń, numer telefonu, adres mailowy, etc.). W przypadku braku możliwości podjęcia czynności weryfikacyjnych i/lub stwierdzenia, że opinia nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 2. W przypadku, gdyby środki weryfikacyjne Sprzedawcy, o których mowa w ust. 7 lit. b i ust. 8 powyżej okazały się bezskuteczne (Sprzedawca nie odnotował odpowiedzi ze strony osoby wystawiającej opinię pomimo skierowanego zapytania) przez okres co najmniej 14 dni od dnia zainicjowania któregokolwiek z tych środków, to wówczas ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 3. Osoba wystawiająca komentarz (opinię) ma prawo nie zgodzić się z decyzją Sprzedawcy o usunięciu komentarza (opinii) i złożyć w tym zakresie reklamację. Reklamację tą Sprzedawca rozpoznaje na zasadach ogólnych, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku jednak nieuwzględnienia takiej reklamacji, to wówczas Kupujący ma prawo do podnoszenia żądania spełnienia oznaczonego przez niego żądania (przywrócenia opinii) już wyłącznie na drodze sądowej.
 4. Sprzedawca nie zamieszcza, ani nie zleca zamieszczania innym osobom bądź podmiotom jakichkolwiek opinii lub rekomendacji, w szczególności nieprawdziwych bądź mogących wprowadzać Konsumentów w błąd, bądź zniekształcać ich opinię lub same rekomendacje Konsumentów w celu promowania towarów.
 5. Poprzez umieszczenie opinii osoba ją umieszczająca wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z niej przez Sprzedawcę (lub inne podmioty współpracujące ze Sprzedawcą na podstawie odrębnych umów), w szczególności w celach marketingowych.

Konsumentów w celu promowania towarów.


 
  

§10 Zasady informowania o cenie, w tym o jej obniżeniu

 

1.    Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw na stronie WYSYŁKA, za wyjątkiem produktów objętych darmową dostawą

2.    W ramach oferty sprzedaży towaru Sprzedawcą każdocześnie uwidacznia obowiązującą dla tego towaru cenę, a także cenę jednostkową tego towaru – w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen, przy wykorzystaniu adekwatnego dla tego towaru miernika (m, m2, l., m3, dm3, kg, t., j., szt.). Zasady §10 stosuje się zarówno do obowiązującego u Sprzedawcy cennika (w tym wydawanego Klientowi bądź Konsumentowi do rąk własnych bądź za pośrednictwem drogi mailowej), jak i ceny uwidocznionej dla każdego danego produktu na stronie internetowej Sprzedawcy.

3.    Sprzedawca oferuje sprzedaż towarów wskazując cenę w jednostce monetarnej obowiązującej w Polsce, tj. w walucie złoty (PLN).

4.    W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar Konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej. Uprawnienie to nie dotyczy Klientów.

5.    W przypadku towaru pakowanego oznaczonego liczbą sztuk dopuszcza się stosowanie przeliczenia na cenę jednostkową za sztukę lub za dziesiętną wielokrotność liczby sztuk. W przypadku towaru sprzedawanego luzem uwidacznia się cenę jednostkową.

6.    W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

7.    Jeżeli dany towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

8.    W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

 

§11 Postanowienia końcowe

 

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Aktualna i archiwalna wersja regulaminu są zawsze dostępne dla Kupującego w zakładce REGULAMIN. Zmiany wprowadzane będą najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 3. Sklep może przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę. Przekazanie danych następuje za uprzednia zgodą klienta i w każdej chwili można wycofać taką zgodę za pomocą maila na adres sklep@portalokienny.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przesądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Informacja na temat rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust.1 rozporządzenia ODR znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).”

 

Wrocław, 09.01.2023 r.  


Regulamin sklepu internetowego PortalOkienny.pl.pl od 24.01.2017 r. do 21.05.2018 r.
Regulamin sklepu internetowego PortalOkienny.pl od 22.05.2018 r. do 23.02.2022 r.
Regulamin sklepu internetowego PortalOkienny.pl od 24.02.2022 r. do 19.10.2022 r.
Regulamin sklepu internetowego PortalOkienny.pl od 20.10.2022 r. do 12.01.2023 r.


 


Zaufane Opinie IdoSell
4.71 / 5.00 421 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-05-14
Ok
2023-04-03
O.K.
pixel